Struktura


Struktura Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Organami Zakładu są:
Dyrektor Zakładu,
Rada Zakładu

Dyrektor kieruje placówką, sprawuje nadzór pedagogiczny, zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań oraz ponosi odpowiedzialność za działalność zakładu.

Rada Zakładu, jako organ kolegialny współdziała z Dyrektorem Zakładu w wykonywaniu zadań i podnoszeniu jakości pracy.
W skład Rady Zakładu wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce

 

Struktura Zakładu – Internat

Internat spełnia podstawową rolę w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczo-terapeutycznych prowadzonych w zakładzie. Podstawą strategii wychowawczej są indywidualne plany zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz terapeutycznych opracowane na podstawie aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego wychowanka.
Bezpośrednim opiekunem, doradcą i inicjatorem działań wychowawczych w stosunku do każdego wychowanka jest wychowawca. Wychowankowie przebywający w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze.

 

Struktura Zakładu – Szkoła

W szkole zajęcia odbywają się w pięciu oddziałach ;

Gimnazjum nr 1

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Z uwagi na fakt, że do szkół trafiają uczniowie o zróżnicowanej przeszłości edukacyjnej i w różnym wieku, a co z tym związane zmiennym tempie pracy, zróżnicowanej motywacji czy rozmaitych zainteresowaniach nauczyciele starają się indywidualizować proces nauczania jak również stosują zróżnicowane metody nauczania, korzystając z najnowocześniejszych środków i materiałów dydaktycznych.

 

Struktura Zakładu – Warsztaty Szkolne

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w  pomieszczeniach warsztatowych wyposażonych w  urządzenia i narzędzia. Dbamy o indywidualny rozwój każdego wychowanka, stwarzając mu możliwość rozwijania umiejętności praktycznych.
Szkolenie odbywa się w zawodach:

  • kowal
  • stolarz
  • ślusarz

Ważnym uzupełnieniem kształcenia zawodowego są szkolenia kursowe, które dają wychowankom dodatkowe kwalifikacje.

Strunktura Zakładu – Zespół Diagnostyczny i Diagnostyczno Korekcyjny


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu