Prawa i obowiązki


Prawa i obowiązki wychowanka określają przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 roku w sprawie zakładów i schronisk dla nieletnich.
1.W szczególności wychowanek ma prawo do:

 1. poszanowania godności osobistej,
 2. ochrony przed przemocą fizyczna, psychiczna, wyzyskiem i nadużyciami oraz wszelkimi przejawami okrucieństwa,
 3. dostępu do informacji o obowiązującym w zakładzie regulaminie, nagrodach i środkach dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej zakładu,
 4. informacji o przebiegu procesu resocjalizacji,
 5. wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych,
 6. zaopatrzenia w odzież, bieliznę, obuwie, materiały szkolne i podręczniki, sprzęt i środki czystości,
 7. dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych,
 8. ochrony więzi rodzinnych,
 9. wysyłania i doręczania korespondencji. Korespondencja wychowanka, z wyjątkiem korespondencji z urzędami, może być kontrolowana przez dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika pedagogicznego. O zatrzymaniu korespondencji powiadamia się wychowanka podając powody tej decyzji, a zatrzymaną korespondencję włącza się do akt osobowych wychowanka,
 10. kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem wychowanka na terenie placówki bez udziału innych osób,
 11. spełniania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w czasie na to przewidzianym, a także posiadania przedmiotów niezbędnych do zaspokajania w tym zakresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych…. / Dz.U.Nr 106, poz. 1157 /,
 12.  zorganizowania rady młodzieżowej, której zakres kompetencji określa Rada Zakładu i Schroniska,
 13. opieki i pomocy następczej,
 14. otrzymywania kieszonkowego. Zasady przyznawania kieszonkowego określa „ Regulamin przyznawania kieszonkowego w ZP i SdN w Laskowcu”.
 15. otrzymywania pieniędzy i paczek od osób, instytucji lub organizacji,
 16. możliwości składania skarg, próśb i zażaleń.

2. Wychowanek w czasie pobytu w placówce powinien:

 1. przestrzegać regulaminu i rozkładu zajęć w placówce,
 2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i powiadamiać przełożonych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia,
 3. uczestniczyć w procesie resocjalizacji,
 4. wykonywać polecenia przełożonych,
 5. odnosić się do wychowanków oraz innych osób z poszanowaniem ich godności,
 6. dbać o stan zdrowia i higienę osobistą,
 7. dbać o schludny wygląd i kulturę słowa,
 8. utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach, w których przebywa,
 9. przekazywać do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niedozwolone,
 10. wykonywać prace pomocnicze o charakterze porządkowym związane z funkcjonowaniem zakładu,
 11. uzyskać zgodę dyrektora zakładu na czasowe opuszczenie zakładu, powracać z urlopów i przepustek w terminie ustalonym przez dyrektora zakładu.

Wychowankowi zabrania się:

 1. nabywania i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających i psychotropowych,
 2. posługiwania się wyrazami i zwrotami wulgarnymi, obelżywymi albo gwarą używaną w podkulturach o charakterze przestępczym,
 3. wykonywania tatuaży,
 4. samowolnej wymiany z innymi wychowankami odzieży, obuwia oraz innych przedmiotów,
 5. posiadania przedmiotów niebezpiecznych, narzędzi do cięcia metalu, środków służących o obezwładniania, broni, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz alkoholu,
 6. namawiania do buntu, nieprzestrzegania regulaminu placówki oraz zachowań agresywnych,
 7. tworzenia grup podkultury o charakterze przestępczym,
 8. używania wyrobów tytoniowych poza specjalnie oznakowanymi, wyraźnie wyodrębnionymi miejscami.

 

Oferta resocjalizacyjna wychowanka Zakładu Poprawczego w Laskowcu

 

Jesteś u nas, ponieważ masz kłopoty ze sobą i we współżyciu z innymi. Dokonałeś pewnych czynów, które „załamały Twoją linię życiową”. Nie zawsze były to wyłącznie Twoje błędy. Wspólnie postaramy się, by w Twojej przyszłości nie było już takich zdarzeń.

 

Skierowano Cię do zakładu poprawczego, co niewątpliwie odbierasz jako ograniczenie wolności. Jednak postaraj się popatrzeć na to nieco inaczej.

 

Chcemy pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów. Jeśli zechcesz, będziesz mógł uczestniczyć w odpowiednich zajęciach i programach.

 

Jeśli masz trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, często masz wrażenie, że nikt Ciebie nie lubi, nikt Cię nie rozumie, będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach grupy socjoterapeutycznej.

 

Jeśli zdarza się, że nie potrafisz opanować swojej złości, jeśli często ktoś lub coś wyprowadza Cię z równowagi tak bardzo, że „musisz się na kimś wyżyć”, wyzwać go lub uderzyć proponujemy, abyś wziął udział w treningu zastępowania agresji.

 

Jeżeli Twoim problemem jest nadużywanie alkoholu lub narkotyków, będziesz mógł razem z innymi chłopakami mającymi podobny problem spotykać się z człowiekiem, który wyszedł z uzależnienia i teraz pomaga innym. Będziesz miał możliwość podjęcia leczenia w poradni uzależnień.

 

Jeżeli Twoje kontakty z bliskimi Ci osobami wymagają naprawy lub nie możesz nawiązać utraconego z nimi kontaktu, również możesz liczyć na pomoc.

 

W każdej z tych spraw możesz zwrócić się do psychologa, pedagoga, swojego wychowawcy prowadzącego lub każdego innego pracownika pedagogicznego, którego obdarzysz zaufaniem.

 

Jeśli nie ukończyłeś szkoły ponadgimnazjalnej, będziesz uczniem jednej z naszych szkół. W gimnazjum będziesz przyuczał się do zawodu stolarza lub ślusarza. W szkole zawodowej będziesz zdobywał zawód kowala.

 

Dodatkowo będziesz mógł zdobyć zawód technologa robót wykończeniowych lub spawacza na specjalnych kursach.
Jeśli jesteś uczniem klasy niższej niż powinieneś w Twoim wieku (w szkole podstawowej lub gimnazjum), to, o ile wykażesz się odpowiednią pracowitością, będziesz miał możliwość ukończenia dwóch klas w jednym roku.

 

W czasie pobytu naszym zakładzie będziesz miał prawo do korzystania z posług religijnych, zgodnie z Twoja wolą i wolą Twoich rodziców lub opiekunów.

 

Będziesz mógł uczestniczyć w nabożeństwach, zajęciach katechetycznych, spotkaniach i uroczystościach religijnych.

 

Abyś wyniósł z pobytu w zakładzie jak najwięcej umiejętności, poznał sposoby atrakcyjnego spędzania wolnego czasu po wyjściu na wolność, proponujemy Ci udział w zajęciach kółek zainteresowań: sportowym, turystycznym, muzycznym, informatycznym, plastycznym, europejskim, techniczno-dekoracyjnym, wędkarskim. Będziesz też mógł rozwijać swoją sprawność fizyczną uczestnicząc w różnych rozgrywkach, turniejach i zawodach sportowych, indywidualnych i zespołowych, także w ramach rozgrywek międzyszkolnych. Zachęcamy Cię również do udziału w konkursach z różnych dziedzin.

 

Do Twojej dyspozycji oddajemy książki, które będziesz mógł wypożyczać ze szkolnej biblioteki co uczyni Cię jednocześnie uczestnikiem konkursu czytelniczego.

 

Udział każdym z konkursów wiąże się z szansą na otrzymanie atrakcyjnych nagród.

 

Abyś mógł orientować się jak Twoje zachowanie jest oceniane przez Twoich przełożonych, będą oni wyrażać te ocenę liczbą przyznanych Ci punktów w każdym z działów: internacie, szkole i warsztatach, zgodnie z odpowiednim regulaminem punktacji. Od uzyskiwanych w tej punktacji wyników będzie zależała też możliwość korzystania przez Ciebie z przepustek i innych przywilejów.


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu