O nas


Pełna oficjalna nazwa: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu. Podobnych placówek prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest w kraju trzydzieści cztery. Z tego trzy dla dziewcząt. Do zakładu poprawczego trafiają młodzi ludzie, którzy po ukończeniu trzynastego roku życia, a przed ukończeniem lat siedemnastu popełnili czyn karalny ( w odniesieniu do nieletnich nie używa się pojęcia przestępstwo). Sąd rodzinny wydając wyrok nie określa jak długo ma trwać pobyt w poprawczaku. Nie może on być krótszy niż pół roku i nie dłuższy niż do ukończenia dwudziestego pierwszego roku życia.

 

Schronisko dla nieletnich to miejsce, gdzie po zatrzymaniu w związku z popełnieniem czynu karalnego, sędzia rodzinny umieszcza nieletniego na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dla przygotowania materiału osobopoznawczego niezbędnego do wydania wyroku. Czas ten nie powinien przekraczać trzech miesięcy, wyjątkowo pół roku.

 

Zakłady poprawcze dzielą się na kategorie: otwarte, półotwarte, o wzmożonym nadzorze wychowawczym oraz specjalne ( dla uzależnionych, dla upośledzonych umysłowo). „Nasz” jest tym najzwyklejszym poprawczakiem jakim jest zakład półotwarty.

 

Większość  wychowanków laskowieckiej placówki to w większości dzieci z rodzin dotkniętych patologią, gdzie przestępczość i nadużywanie alkoholu mają wielopokoleniową tradycję. Wielu pochodzi z rodzin rozbitych, niemało jest sierot, głównie społecznych. Bywa, że patologia polega na braku opieki, zajmowania się dzieckiem, poświęcania mu czasu, gdyż jest on w całości przeznaczany na pogoń za karierą lub pieniądzem. Gdy chłopak z takiej rodziny ląduje w poprawczaku zdumieni rodzice pytają: „ nie rozumiem, czemu on to zrobił, przecież miał wszystko co tylko chciał”?
Sumienia naszych wychowanków najczęściej obciążają kradzieże, rzadziej rozboje, gwałty, zabójstwa. W historii placówki był też „więzień polityczny” – uczeń jednego z krakowskich liceów, który w stanie wojennym „dopuścił się zbezczeszczenia pomnika Lenina w Nowej Hucie przez oblanie go czerwona farbą”.

 

W schronisku nieletni są gruntownie diagnozowani. Przechodzą badania psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne. Ich zachowanie jest bacznie obserwowane i opisywane. W efekcie powstaje opinia diagnostyczna, w oparciu o wnioski z której sąd rodzinny wydaje wyrok. Każdy z wychowanków zakładu ma opracowany indywidualny program resocjalizacji. Określa on odpowiednie dla tego wychowanka potrzeby, zakres i formy oddziaływań wychowawczych takich jak socjoterapia, psychoedukacja, trening zastępowania agresji, terapia uzależnień itp.

 

Na terenie placówki funkcjonują trzy szkoły: podstawowa, gimnazjum i szkoła zawodowa.

 

Jednym z warunków zwolnienia wychowanka z zakładu jest ukończenie co najmniej gimnazjum oraz przygotowanie do wykonywana zawodu. W szkole zawodowej wychowankowie uczą się kowalstwa, w gimnazjum przyuczają się do wykonywania zawodu stolarza i ślusarza. Dodatkowo organizowane są dla nich kursy technologa robót wykończeniowych i spawacza. W ramach nauki zawodu wychowankowie wykonują miedzy innymi: bramy, ogrodzenia, zawiasy, balustrady, kostkę brukową. Jedną z wielu takich prac jest wykonanie ogrodzenia kościoła w Laskowcu.

 

Dzień dla wychowanka zaczyna się rozpoczyna się o siódmej. Po porannej gimnastyce i toalecie zjada śniadanie, porządkuje sypialnię. O ósmej jest apel, potem wychowanek udaje się na zajęcia szkolno-warsztatowe. Wraca do internatu po apelu o piętnastej. Obiad, po obiedzie godzina czasu dla siebie. O 1600 zajęcia tematyczne prowadzone zgodnie z planem wychowawczym grupy. O 1800 odrabianie lekcji, potem kolacja, po kolacji oglądanie wiadomości, trochę czasu wolnego, sprzątanie pomieszczeń, toaleta. Cisza nocna. Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy. Chętni mogą rozwijać swoje zainteresowania kołach: sportowym, plastycznym, muzycznym, turystycznym, ekologiczno-wędkarskim.
W każdą niedzielę odbywa się tzw. impreza ogólnozakładowa, najczęściej o sportowym charakterze. Wychowankowie mają zapewniony dostęp do posług religijnych. Co tydzień odprawiana jest Msza Św., kilka razy w tygodniu odwiedza placówkę ksiądz kapelan.
Wychowankowie mają swoją reprezentację – wybieraną demokratycznie Radę Młodzieżową. Organizowane są najrozmaitsze konkursy: na najlepszego ucznia, na najbardziej kulturalnego wychowanka, konkurs czystości, czytelniczy, plastyczny i wiele innych. W minionym roku szkolnym laskowiecki poprawczak zorganizował po raz pierwszy Ogólnopolski Konkurs Literacki „ Ścieżki mojego świata”, w którym wzięło udział około dwudziestu placówek.

 

Od wielu lat wychowankowie zakładu podejmują działania o charakterze charytatywnym.
Biorą udział w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”, za pieniądze przez siebie zarobione organizują gwiazdkę dla dzieci jednej z niezamożnych rodzin. W ubiegłym roku szkolnym w ostrołęckich instytucjach zebrali około 40 ton makulatury. Specjalne podziękowania otrzymali od mieszkańców domu pomocy społecznej w Wojciechowicach, w remont którego włożyli wiele pracy.
Wszystkie te działania zmierzają do realizacji nadrzędnej misji zakładu jaką jest przywrócenie społeczeństwu opuszczających placówkę wychowanków jako pełnowartościowych obywateli. Skuteczna realizacja tej misji jest niesłychanie trudna. Pobyt w placówce jest z reguły nieakceptowanym przymusem, co rodzi naturalną chęć zmiany tej sytuacji. Czasem za wszelką cenę. Mimo coraz większego przepełnienia liczba skutecznie dokonanych ucieczek z placówki jest jednak relatywnie nieduża. W ubiegłym roku szkolnym udało się to naszym wychowankom tylko trzy razy. Również zdecydowana większość z nich wraca z udzielonych przepustek (na ok. pięćset wyjazdów, tylko co około dziesiąty nie zakończył się samodzielnym powrotem). Najskuteczniej chęć odzyskania wolności ogranicza wypracowanie mechanizmów motywujących do powrotów i zaniechania ucieczek. Służyć ma temu atrakcyjna oferta resocjalizacyjna, konsekwentnie stosowany system nagradzania i karania, przyzwoite warunki bytowe, poszanowanie godności każdego z wychowanków.

 

Efektywność resocjalizacji jest niestety bardzo ograniczona przez brak możliwości udzielenia skutecznej opieki następczej po opuszczeniu przez wychowanka zakładu. Nawet najskuteczniejszy system wychowawczy, wysiłki najbardziej kompetentnej kadry zastaną zniweczone, gdy wychowanek wróci do tego samego patologicznego środowiska, pozbawiony szansy na znalezienie pracy i warunków do normalnego życia.


Wykorzystanie całej lub części treści artykułów i zdjęć bez zezwolenia zabronione
Copyright © 2013 Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu